Fjerritslev Fjernvarme 06.09.2012 (11w)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fjerritslev Fjernvarme afholder generalforsamling onsdag den 13. september 2017 kl. 19.30 på Fjerritslev kro, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen